คอยล์จุดระเบิด คอลย์หัวเทียน และคอยล์จานจ่าย (Direct Coils & Ignition Coils)
Page  12